Cost of Living Support Icon

 

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY, AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

Hysbysiad o’r Cyfarfod    CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                      DYDD LLUN, 15 GORFFENNAF, 2019 AM 2.00 PM

 

Lleoliad                          YSTAFELL BWYLLGOR 2, SWYDDFEYDD DINESIG, HEOL HOLTON, Y BARRI

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

            (Sylwer:Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Arweinydd Gweithredol a’r Aelod Cabinet dros Berfformiad ac Adnoddau -

4.         Estyniad Cap Ffioedd ar gyfer Gwasanaeth Ymgynghori Aml-ddisgyblaethol ar gyfer Rhoi Rhaglen Band B Ysgolion yr 21ain Ganrif a Phrosiectau Eiddo sy’n ymwneud â Hamdden ar waith.

[Gweld Cofnod]

5.         Grantiau i Sefydliadau Cymunedol/Gwirfoddol 2019/20.

[Gweld Cofnod]

6.         Caffael TGCh 2019/2020.

[Gweld Cofnod]

7.         Adroddiad Rheolwyr y Trysorlys 2018/19.

[Gweld Cofnod]

8.         Monitro Refeniw am y Cyfnod rhwng 1 Ebrill a 31 Mai 2019.

[Gweld Cofnod]

9.         Monitro Cyfalaf am y Cyfnod rhwng 1 Ebrill a 31 Mai 2019.

[Gweld Cofnod]

10.       Strategaeth y Gyllideb 2020/2021.

[Gweld Cofnod]

11.       Rhaglen Waith Chwarterol y Cabinet - Ebrill i Fehefin 2019 a mis Gorffennaf i fis Medi 2019.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Dirprwy Arweinydd a’r Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio -

12.       Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif – Diweddariad Band B.

[Gweld Cofnod]

13.       Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg yn Derbyn Tendr Cam Dau.

[Gweld Cofnod]

14.       Cynnig i Gynyddu Nifer y Lleoedd mewn Ysgolion Cynradd o 140 i 210 o Leoedd yn Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Dewi Sant

[Gweld Cofnod]

15.       Strategaeth Tai Gwag Ddrafft 2019-2024.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cyfreithiol, Rheoleiddio a Chyllunio -

16.       Adroddiad Blynyddol: Cytundebau Adran 106 2018/19.

[Gweld Cofnod]

17.       Cynigion ar gyfer Cynllun Datblygu Strategol (CDS) ar gyfer Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

[Gweld Cofnod]

18.       Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru – Adolygiad o Drefniadau Etholiadol Bro Morgannwg.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth -

19.       O’Shea Chip Shop, 1 Western Shelter, Ynys y Barri – Prydles Newydd.

[Gweld Cofnod]

20.       Coridor Trafnidiaeth Gynaliadwy Morglawdd Caerdydd Penarth Diweddariad Cam Un Cam Cam a Cham Dau.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd -

21.       Adroddiad Blynyddol 2018-2019 Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol – y Fersiwn Derfynol.

[Gweld Cofnod]

 

22.       Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys.

 

RHAN II

 

EFALLAI Y GWAHERDDIR Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD TRA YR YSTYRIR YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Adroddiadau’r Dirprwy Arweinydd a’r Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio -

23.       Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg yn Derbyn Tendr Cam Dau.

[Gweld Cofnod]

 

24.      Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

9 Gorffennaf, 2019

 

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, dylid gwneud ymholiadau i

Mr. G. Davies: 01446 709249. E‑bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet – 

Y Cynghorydd N. Moore (Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet Perfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd Lis Burnett (Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet Addysg ac Adfywio)

Y Cynghorydd Mrs. M.R. Wilkinson (Aelod Cabinet dros Dai a Gwasanaethau Adeiladu)

Y Cynghorydd E. Williams (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cyfreithiol, Rheoleiddio a Chynllunio)

Y Cynghorydd K.F. McCaffer (Aelod Cabinet dros Hamdden, y Celfyddydau a Diwylliant)

Y Cynghorydd P.G. King (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth)

Y Cynghorydd B.T. Gray (Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd)