Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY, AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

 

Hysbysiad o’r Cyfarfod   CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                       DYDD LLUN, 16 RHAGFYR, 2019 AM 2.00 PM

 

Lleoliad                           YSTAFELL BWYLLGOR 2, SWYDDFEYDD                                                    DINESIG, HEOL HOLTON, Y BARRI

 

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

            (Sylwer:Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Cyfarfod -

4.         Bargen Dinas Prifddinas - Ranbarth Caerdydd - Cabinet Ryngwladol - 12fed Medi 2019.

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriadau –

5.         Cynllun Ariannol Tymor Canolig 2019/20 i 2022/23: Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol - 24 Hydref, 2019.

[Gweld Cofnod]

6.         Ail-lunio Gwasanaethau - Ymgysylltu â'r Cyngor Tref a Chymuned wrth Weithredu Gwasanaethau Lleol ac Asedau: Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol – 24 Hydref, 2019.

[Gweld Cofnod]

7.         Monitro Refeniw ar gyfer y Cyfnod 1 Ebrill i 31 Awst, 2019: Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol – 24 Hydref, 2019.

[Gweld Cofnod]

8.         Asesiad Digonolrwydd Chwarae a Chynllun Gweithredu – Pwyllgor Craffu Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol: 15 Hydref, 2019.

[Gweld Cofnod]

9.         Datblygiad Model Bro Darpariaeth Iechyd Meddwl Cymunedol ledled Bro Morgannwg – Pwyllor Craffu Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol Pwyllgor Craffu Cwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol: 12 Tachwedd, 2019.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet dros Berfformiad ac Adnoddau Corfforaethol –

10.       Canllaw Trosglwyddo Asedau 2019-23.

[Gweld Cofnod]

11.       Defnyddio Pwerau Argyfwng y Rheolwr Gyfarwyddwr.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio –

12.       Ymateb Bro Morgannwg i Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar Addysg Ddewisol yn y Cartref.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Aelod Cabinet dros Dai a Gwasanaethau Adeiladu –

13.       Strategaeth Caffael Tai ac Eiddo 2020.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cyfreithiol, Rheoleiddio a Chynllunio –

14.       Mabwysiadu Canllaw Cynllunio Atodol Maes Awyr Caerdydd a Pharth Datblygu’r Porth.

[Gweld Cofnod]

15.       Deddf Rhentu Cartrefi (Ffioedd ac ati) (Cymru) 2019; Gweithredu trefniadau ar gyfer Cyngor Bro Morgannwg a Rhentu Doeth Cymru.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Aelod Cabinet dros Hamdden, y Celfyddydau a Diwylliant 

16.       Ymestyn y Contract Rheoli Hamdden.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth –

17.       Diddymu Cyllid Dewisol ar gyfer Gwasanaethau Cludiant Ysgolion â Ffioedd (Nad ydynt ar waith ar gyfer disgyblion sy’n gymwys ar gyfer cludiant ysgol am ddim).

[Gweld Cofnod]

18.       Adroddiad Gwrthwynebu: Llwybr B4268, Llyswyrni – Nash Corner (B4270) i Bentre Meurig (A48), Cynnig ar gyfer Gorchymyn Cyfyngiad Pwysau 7.5 Tunnell.

[Gweld Cofnod]

 

19.      Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys.

 

RHAN II

 

EFALLAI Y GWAHERDDIR Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD TRA YR YSTYRIR YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

20.      Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

10 Rhagfyr, 2019

 

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, dylid gwneud ymholiadau i

Mr. M. Swindell 01446 709479.

E‑bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet – 

Y Cynghorydd N. Moore (Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet Perfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd Lis Burnett (Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet Addysg ac Adfywio)

Y Cynghorydd Mrs. M.R. Wilkinson (Aelod Cabinet dros Dai a Gwasanaethau Adeiladu)

Y Cynghorydd E. Williams (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cyfreithiol, Rheoleiddio a Chynllunio)

Y Cynghorydd K.F. McCaffer (Aelod Cabinet dros Hamdden, y Celfyddydau a Diwylliant)

Y Cynghorydd P.G. King (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth)

Y Cynghorydd B.T. Gray (Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd)