Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY, AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

Hysbysiad o’r Cyfarfod    CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                      DYDD LLUN, 4 MAWRTH, 2019 AM 2.00 PM

 

Lleoliad                          YSTAFELL BWYLLGOR 2, SWYDDFEYDD DINESIG, HEOL HOLTON, Y BARRI

 

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

            (Sylwer:Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Cyfarfod –

4.         Panel Rhianta Corfforaethol – 21 Ionawr, 2019.

[Gweld Cofnod]

5.         Penodi Aelodau Panel Cynghori ar Lywodraethwyr Awdurdod Lleol –  20 Chwefror, 2019.

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriadau –

6.         Adroddiad Monitro Cydraddoldeb Blynyddol 2017-2018: Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant – 12th February, 2019.

[Gweld Cofnod]

7.         Cynnig i Gynyddu Nifer y Lleoedd Ysgol Gynradd Cymraeg yn y Barri: Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant – 12th February, 2019.

[Gweld Cofnod]

           

Adroddiadau’r Arweinydd – 

8.         Monitro Cyfalaf ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill 2018 i 31Ionawr 2019.

[Gweld Cofnod]

9.         Monitro Refeniw ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill 2018 i 31 Ionawr 2019. 

[Gweld Cofnod]

     

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol, Iechyd a Hamdden –

10.      Cronfa Cyd-Gomisiynu a Chronnol Caerdydd a’r Fro ar gyfer Gwasanaethau Pobl Hŷn.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Ddysgu a Diwylliant –

11.      Aildrefnu Arfaethedig y Ddarpariaeth Gynradd yng Ngorllewin y Fro.

[Gweld Cofnod]

12.      Pencoedtre High School – Derbyn Tendr.

[Gweld Cofnod]

 

13.       Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys.

 

RHAN II

 

EFALLAI Y GWAHERDDIR Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD TRA YR YSTYRIR YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Ddysgu a Diwylliant –

14.       Pencoedtre High School – Derbyn Tendr.

[Gweld Cofnod]

 

15.      Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

26 Chwefror, 2019

 

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, dylid gwneud ymholiadau i Ms. A. Rudman Ffôn: 01446 709855. E‑bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet

Cadeirydd - Y Cynghorydd J.W. Thomas (Arweinydd a Pherfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd T.H. Jarvie (Dirprwy Arweinydd a Gwasanaethau Rheoleiddio a Chyfreithiol)

Y Cynghorydd J.C. Bird (Adfywio a Chynllunio)

Y Cynghorydd G.A. Cox (Gwasanaethau Cymdogaeth a Chludiant)

Y Cynghorydd G.C. Kemp (Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Hamdden)

Y Cynghorydd A.C. Parker (Gwasanaethau Tai ac Adeiladu)

Y Cynghorydd R.A. Penrose (Dysgu a Diwylliant)