Cost of Living Support Icon

 

Hysbysiad o’r CyfarfodCABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                      DYDD LLUN, 4 CHWEFROR, 2019 AM 2.00 PM

 

Lleoliad                          YSTAFELL BWYLLGOR 2, SWYDDFEYDD DINESIG, HEOL HOLTON, Y BARRI

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

            (Sylwer:Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Cyfarfod –

4.         Grŵp Ymgynghorol Arfordir Treftadaeth Morgannwg - 24 Medi, 2018.

[Gweld Cofnod]

5.         Fforwm Mynediad Lleol Bro Morgannwg - 25 Medi, 2018.

[Gweld Cofnod]

6.         Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoliddio a Rennir - 18 Rhagfyr, 2018.

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriadau –

7.         Doweddaroad Chwarter 2 y Gofrestr Risg Corfforaethol - Pwyllgor Archwilio: 13 Rhagfyr, 2018.

[Gweld Cofnod]

8.         Strategaeth Atal Digartrefedd Cyngor Bro Morgannwg 2018-2022 - Pwyllgor Craffu Tai a Chymunedau Diogel: 9 Ionawr, 2019.

[Gweld Cofnod]

           

Adroddiadau’r Arweinydd – 

9.        Polisi Talu Cyflogeion.

[Gweld Cofnod]

10.      Diwygiad Papur Gwyn o Awdurdodau Tân ac Achub yng Nghymru – Ymateb y Cyngor.

[Gweld Cofnod]

 

Cyd-Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaethau a Thrafnidiaeth a’r Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol, Iechyd a Hamdden -

11.       Cyfarwyddiaeth yr Amgylchedd a Thai – Ffioedd a Chostau Arfaethedig ar gyfer 2019/2020.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol, Iechyd a Hamdden -

12.       Gwasanaeth Lleoli Oedolion - Cytundeb Cydweithredu.

[Gweld Cofnod]

 

13.       Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys.

 

RHAN II

 

EFALLAI Y GWAHERDDIR Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD TRA YR YSTYRIR YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

14.      Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

29 Ionawr, 2019

 

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, dylid gwneud ymholiadau i Ms. A. Rudman Ffôn: 01446 709855. E‑bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet

Cadeirydd - Y Cynghorydd J.W. Thomas (Arweinydd a Pherfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd T.H. Jarvie (Dirprwy Arweinydd a Gwasanaethau Rheoleiddio a Chyfreithiol)

Y Cynghorydd J.C. Bird (Adfywio a Chynllunio)

Y Cynghorydd G.A. Cox (Gwasanaethau Cymdogaeth a Chludiant)

Y Cynghorydd G.C. Kemp (Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Hamdden)

Y Cynghorydd A.C. Parker (Gwasanaethau Tai ac Adeiladu)

Y Cynghorydd R.A. Penrose (Dysgu a Diwylliant)