Cost of Living Support Icon

 

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL

 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY, AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

 

Hysbysiad o’r CyfarfodCABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                      DYDD LLUN, 29 GORFFENNAF, 2019 AM 2.00 PM

 

Lleoliad                          YSTAFELL BWYLLGOR 2, SWYDDFEYDD DINESIG, HEOL HOLTON, Y BARRI

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

            (Sylwer:Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriadau -

4.         Diweddariad Cam Dau WelTAG M4 34 i'r A48 - Pwyllgor Craffu’r Amgylchedd Ac Adfywio: 25 Mehefin, 2019.

[Gweld Cofnod]

5.         Strategaeth Toiledau Bro Morgannwg - Pwyllgor Craffu’r Amgylchedd Ac Adfywio: 25 Mehefin, 2019.

[Gweld Cofnod]

6.         Adroddiad Absenoldeb Salwch 2018/19 - Pwyllgor Craffu Perfformiad Ac Adnoddau Corfforaethol: 27 Mehefin, 2019.

[Gweld Cofnod]

7.         Adolygiad Polisi Cydymffurfio Tai – Pwyllgor Craffu Tai A Chymunedau Diogel: 17 Gorffennaf, 2019.

[Gweld Cofnod]

8.         Strategaeth Tai Gwag Drafft 2019-2024 – Cabinet: 15 Gorffennaf, 2019. Pwyllgor Craffu Tai A Chymunedau Diogel: 17 Gorffennaf, 2019.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet dros Berfformiad ac Adnoddau -

9.         Y Diweddaraf ar Fentrau Cydweithio Strategol.

[Gweld Cofnod]

10.       Gorchymyn Rheoli traffig Lôn Fysus Gyda’r Llif arbrofol.

[Gweld Cofnod]

11.       Cynllun Rheoli Asedau Corfforaethol 2019-2022.

[Gweld Cofnod]

12.       Contract Asiantaeth drwy Fframwaith y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol.

[Gweld Cofnod]

13.       Adroddiad Perfformiad Cynllun Corfforaethol Diwedd Blwyddyn 2018/19.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio -

14.       Ysgol Uwchradd Whitmore – Derbyn Tendr Cam Dau.

[Gweld Cofnod]

15.       Cynnig i Gynyddu Nifer y Lleoedd Cynradd Cyfrwng Cymraeg yn y Barri.

[Gweld Cofnod]

16.       Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, Buddsoddiad Adfywio Targedig, Rhaglen Grantiau Thematig, 2019/20-2020/21.

[Gweld Cofnod]

17.       Project Adfywio Marchnad da byw y Bont-faen.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cyfreithiol, Rheoliadau a Chynllunio -

18.       Cynllun Datblygu Lleol Bro Morgannwg 2011-2026: Ymgynghoriad Cyhoeddus ar Ganllawiau Cynllunio Atodol Drafft ar gyfer Maes Awyr Caerdydd a Pharth Datblygu'r Porth.

[Gweld Cofnod]

19.      Adolygiad ar Ddosbarthiadau Etholiadol, Mannau Pleidleisio a Gorsafoedd Pleidleisio.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Dai a Gwasanaethau Adeiladau -

20.       Strategaeth Datblygu Tai, Polisi Datblygu Tai a Gweithdrefnau Datblygu Tai.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth -

21.       Tendr System Bwrcasu Ddynamig ar gyfer Gweithredwyr Cludo Teithwyr.

[Gweld Cofnod]

22.       Dyfarniadau Grantiau Trafnidiaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019/2020.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd -

23.       Gwella Mynediad i Gapasiti Gofal yn y Cartref yn ardal y Fro Orllewinol.

[Gweld Cofnod]

24.       Adroddiad Blynyddol Diogelu Corfforaethol: 2018/19.

[Gweld Cofnod]

25.       Ail-lunio Gwasanaethau: Cyfleoedd yn Ystod y Dydd i Bobl Hŷn.

[Gweld Cofnod]

 

26.       Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys.

 

RHAN II

 

EFALLAI Y GWAHERDDIR Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD TRA YR YSTYRIR YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Adroddiadau Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet dros Berfformiad ac Adnoddau -

27.       Contract Asiantaeth drwy Fframwaith y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol.

 

Adroddiadau Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio -

28.       Ysgol Uwchradd Whitmore – Derbyn Tendr Cam Dau.

 

29.      Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

22 Gorffennaf, 2019

 

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, dylid gwneud ymholiadau i

Mr. G. Davies: 01446 709249. E‑bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet – 

Y Cynghorydd N. Moore (Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet Perfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd Lis Burnett (Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet Addysg ac Adfywio)

Y Cynghorydd Mrs. M.R. Wilkinson (Aelod Cabinet dros Dai a Gwasanaethau Adeiladu)

Y Cynghorydd E. Williams (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cyfreithiol, Rheoleiddio a Chynllunio)

Y Cynghorydd K.F. McCaffer (Aelod Cabinet dros Hamdden, y Celfyddydau a Diwylliant)

Y Cynghorydd P.G. King (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth)

Y Cynghorydd B.T. Gray (Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd)