Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY, AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

Hysbysiad o’r CyfarfodCABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                      DYDD LLUN, 1 EBRILL, 2019 AM 2.00 PM

 

Lleoliad                          YSTAFELL BWYLLGOR 2, SWYDDFEYDD DINESIG, HEOL HOLTON, Y BARRI

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

            (Sylwer:Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriadau -  

4.         Swyddfa Archwilio Cymru: Adolygiad Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC) Bro Morgannwg gan gynnwys Persbectif Tenantiaid Tai y Cyngor – Y Pwyllgor Archwilio: 25 Chwefror 2019.

[Gweld Cofnod]

5.         Adroddiad Blynyddol Cwynion Corfforaethol 2017/19 – Y Pwyllgor Archwilio:  25 Chwefror 2019.

[Gweld Cofnod]

6.         Diweddariad Chwarter 3 y Gofrestr Risgiau Corfforaethol – Y Pwyllgor Archwilio:  25 Chwefror 2019.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Arweinydd –   

7.         Blaenraglen Waith Strategol Flynyddol y Cabinet Mai 2019 Ebrill 2020 a Rhaglen Waith Chwarterol y Cabinet - Ebrill i Fehefin 2019.

[Gweld Cofnod]

8.         Amcanion Lles / Gwella Bro Morgannwg a Chynllun Gwella Rhan 1 2019/20.

[Gweld Cofnod]

9.         Adroddiad Perfformiad y Cynllun Corfforaethol (2018-19) – Chwarter 3

[Gweld Cofnod]

10.       Diweddariadau Gwaith Cydweithredol Strategol.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth -

11.       Diweddariad Cam Dau WelTAG M4 34 i'r A48.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol, Iechyd a Hamdden -  

12.       Gweithred Amrywio Cytundeb Cydweithredol Caerdydd, y Fro a’r Cymoedd.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Ddysgu a Diwylliant –

13.       Cynigion i Gynyddu Nifer y Lleoedd Cyfrwng Cynradd Cymraeg yn y Barri.

[Gweld Cofnod]

14.       Trefniadau Derbyn i Ysgolion 2020/21.

[Gweld Cofnod]

 

15.       Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys.

 

RHAN II

 

EFALLAI Y GWAHERDDIR Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD TRA YR YSTYRIR YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

16.      Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

26th March, 2018

 

 

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, dylid gwneud ymholiadau i Ms. A. Rudman Ffôn: 01446 709855. E‑bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet

Cadeirydd - Y Cynghorydd J.W. Thomas (Arweinydd a Pherfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd T.H. Jarvie (Dirprwy Arweinydd a Gwasanaethau Rheoleiddio a Chyfreithiol)

Y Cynghorydd J.C. Bird (Adfywio a Chynllunio)

Y Cynghorydd G.A. Cox (Gwasanaethau Cymdogaeth a Chludiant)

Y Cynghorydd B.T. Gray (Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Hamdden)

Y Cynghorydd A.C. Parker (Gwasanaethau Tai ac Adeiladu)

Y Cynghorydd R.A. Penrose (Dysgu a Diwylliant)