Grant Datblygu Disgyblion (GDD)

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno grant newydd (Grant Gwisg Ysgol yn flaenorol) o hyd at £125.00 i gynorthwyo teuluoedd sydd ag incwm isel. 

 

Gellir defnyddio’r grant hwn gyda’r canlynol:

  • Prynu gwisgoedd ysgol gan gynnwys cotiau ac esgidiau
  • Gwisg ar gyfer gweithgareddau cyfoethogi, yn cynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i: sgowtiaid, geidiaid, cadetiaid, crefft ymladd, chwaraeon, celfyddydau perfformio a dawns
  • Offer e.e. bag ysgol a deunydd ysgrifennu ac ati
  • Offer arbenigol pan fo gweithgareddau cwricwlwm newydd yn dechrau, megis dylunio a thechnoleg
  • Offer ar gyfer tripiau y tu allan i oriau ysgol, megis dysgu yn yr awyr agored, e.e. dillad gwrth-ddŵr

 

Nid oes hawl defnyddio’r grant hwn ar gyfer TG.

 

Pwy all gwneud cais

Mae’r grant ar gael i ddisgyblion sy’n gymwys ar gyfer prydau ysgol am ddim neu sy’n blant sy’n derbyn gofal ac sy’n:

 • Mynd i ddosbarth derbyn ym Medi 2018

  • Mynd i Flwyddyn 7 ym Medi 2018 neu’n
 • Ddisgyblion mewn ysgolion arbennig neu ganolfannau adnoddau anghenion arbennig neu unedau atgyfeirio disgyblion ac yn 4 oed neu’n 11 oed ym Medi 2018

 

Nid yw’r grant ar gael i ddisgyblion sy’n mynychu ysgolion preifat.

 

Rhieni/gwarcheidwaid sy’n derbyn budd-daliadau penodol sy’n gymwys ar gyfer y grant hwn, yr un meini prawf â’r hawl i brydau ysgol am ddim. Y budd-daliadau perthnasol yw:

  • Credyd Cynhwysol 
  • Cymhorthdal Incwm
  • Lwfans Ceisio Gwaith ar Sail Incwm
  • Lwfans Cymorth Cyflogaeth (Ar sail Incwm)
  • Cymorth dan Ran VI Deddf Mewnfudo a Lloches 1999
  • Elfen warantedig Credyd Pensiwn y Wladwriaeth
  • Credyd Treth Plant (Ond nid Credyd Treth Gwaith) gydag incwm blynyddol (fel yr asesir ef gan Gyllid y Wlad) heb fod dros £16,190

 

 

Ffurflen Gais

Os ydych yn credu y gallai’ch plentyn fod yn gymwys, llenwch Ffurflen Gais Mynediad at GDD, a’i dychwelyd:

 

Llenwch ac anfonwch y ffurflen i:

Adran Fudd-daliadau

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holltwn

Y Barri

CF63 4RU