Cost of Living Support Icon

Gwasanaeth Cynghori mewn YsgolionMerch wedi'i hybsetio yn pwyso yn erbyn loceri yn yr ysgol

Os ydych chi’n poeni neu’n pryderu am rywbeth, mae yna bobl y gallwch chi siarad â nhw

 

Gwasanaeth Cynghori mewn Ysgolion ac yn y Gymuned ym Mro Morgannwg gan Barnardo's


Weithiau rydym ni i gyd yn cael problemau sy’n gwneud i ni boeni. Meddyliwch am jig-so dryslyd pan fydd yn anodd cael yr holl ddarnau i ffitio gyda'i gilydd. Mae siarad am broblem wrth gael eich cynghori fel rhoi trefn ar yr holl ddarnau fel ein bod ni'n gallu creu darlun sy'n gwneud synnwyr i ni.

 

Weithiau mae’n anodd siarad â rhieni, ffrinidau neu athrawon am bethau sy’n gwneud i ni boeni. Mae cynghorydd yn rhywun sy’n gallu siarad â chi mewn ffordd wahanol, rhywun a fydd yn gwrando arnoch chi’n ofalus iawn, rhywun na fydd yn eich beirniadu chi neu’n dweud wrthych chi beth i’w wneud.

 

Mae cynghori’n golygu’ch helpu chi i weithio pethau allan drostoch chi’ch hun, i wneud penderfyniadau a dewisiadau a'ch helpu chi i edrych ar bethau’n wahanol. Gall eich helpu chi i deimlo'n well amdanoch chi'ch hun.

 

 • Beth yw cynghori? 
  Cynghori yw fath o therapi siarad, lle byddwch yn cwrdd gyda chynghorydd cymwys i siarad am eich meddyliau a'ch teimladau ac i ddatblygu ffyrdd o ymdopi. 
 • Pwy sy'n gallu gweld cynghorydd? 
  Gall unrhyw un cyfarfod gyda chynghorydd. Mae ein cynghorwyr yn gweithio gyda phobl ifanc 9-19 oed ym Mro Morgannwg ac yn gallu cyfarfod â chi yn eich ysgol neu yn y gymuned. 
 • Resymau pam gall pobl ifanc eisiau cwrdd â chynghorwr 
   
  • Materion teulu
  • Colled
  • Iselder
  • Anawsterau perthynas
  • Hunan-barch
  • Pryder
 • Pa fath o  gyngor sydd ar gael?

  Cynhaliwyd cyfarfod cychwynnol gyda chynghorydd cymwys i ddarganfod os mae cynghori yn y peth cywir i chi. 

   

  Hyd at chwe 1-1 sesiwn i drafod unrhyw ofidiau neu bryderon sydd gennych. 

 • Sut ydw i'n trefnu gweld cynghorydd?  

  Os hoffech siarad â chynghorydd llenwch y ffurflen ymholiad yma (Saesneg yn unig) bydd angen i chi arbed y ffurflen i'ch cyfrifiadur a'i hanfon mewn e-bost i:

   

  Dim ond y cynghorydd fydd yn gweld y ffurflen hon. 

   

  Gallwch hefyd siarad ag aelod o’r staff rydych chi’n ymddyried ynddo neu ynddi. Efallai mai dyma fydd eich athro dosbarth neu'r Pennaeth Bugeiliol yn yr Ysgol. Bydd hwn neu hon yn eich cyfeirio at gynghorydd. 

   

  Os hoffech, gallwch ddod i gael eich cynghori heb i ni ddweud wrth eich rhieni. Pan fydd y cynghorydd wedi derbyn eich ffurflen yn gofyn i gael eich gweld, bydd yn eich gweld cyn gynted ag y bydd lle ar gael.  

 

Gwefannau defnyddiol

Profedigaeth a Gweld Eisiau

Bwlio


Anabledd ac Anghenion Dysgu Arbennig


Pryder a Straen

Iselder

 

Anhwylderau Bwyta


Hunan-Niwed

Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol

 

Iechyd Meddwl Plant yn Gyffredinol

Llinellau Cymorth i Blant