Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG)

Mae dyletswydd ar bob Awdurdod Lleol i greu Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG) yn eu hardal leol.

 WASACRElogo

Creu CYSAG 

Mae cynrychiolaeth ar y CYSAG yn ofynnol fel a ganlyn: 

  • Bydd enwadau Cristnogol a chrefyddol eraill, ym marn yr Awdurdod Lleol, yn adlewyrchu traddodiadau crefyddol yr ardal yn briodol.
  • Sefydliadau sy'n cynrychioli athrawon sydd, ym marn yr Awdurdod Lleol, yn ystyried amgylchiadau'r ardal.
  • Yr Awdurdod Lleol.

 

Penderfynodd Cyngor Bro Morgannwg y dylai ei CYSAG gynnwys chwe aelod etholedig yn cynrychioli’r awdurdod lleol, deuddeg o gynrychiolwyr Cristnogol a grwpiau crefyddol eraill ac wyth cynrychiolydd o gymdeithasau athrawon. Mae pedwar lle cyfetholedig ar gael a bydd angen penderfynu arnynt ar ddisgresiwn y pwyllgor. 

 

Ar ôl argymhelliad CYSAG a oedd yn nodi y dylai’r ALl adolygu ei aelodaeth, mae'r pwyllgor wedi bod yn falch iawn i groesawu aelodau newydd gan greu ystod ehangach o gynrychiolaeth. Mae CYSAG yn parhau i geisio aelodau i lenwi'r llefydd sy'n weddill.  

 

Aelodaeth CYSAG 

Nodir rhestr aelodau CYSAG Bro Morgannwg yn Adroddiad Blynyddol:

 

 

Swyddogaethau CYSAG 

Prif swyddogaeth CYSAG yw:

  • rhoi cyngor i’r ALl ar gydaddoli mewn ysgolion sir a’r addysg grefyddol y dylid ei haddysgu yn unol â’r maes llafur cytûn gan gynnwys dulliau addysgu, cyngor ar ddeunyddiau a hyfforddiant ar gyfer athrawon
  • ystyried p’un ai a ddylai argymell y dylid adolygu maes llafur cytûn cyfredol yr awdurdod lleol drwy gynnal Cynhadledd Maes Llafur Cytûn
  • ystyried a ddylid amrywio'r gofyn bod rhaid i addoli crefyddol mewn ysgol sir fod yn ‘Gristnogol ei natur gan amlaf'
  • adrodd yn flynyddol i'r Awdurdod Lleol a'r Adran Addysg a Sgiliau (ALlAAS) ar ei weithgareddau.

 

Cyfarfodydd 

Mae CYSAG yn cyfarfod unwaith y tymor mewn lleoliadau amrywiol ledled Bro Morgannwg.