Prydau Ysgol Am Ddim

Os ydych yn hawlio budd-daliadau penodol, gallech arbed arian trwy hawlio prydau ysgol am ddim i’ch plentyn.

 

Mae hawl gan blant sy’n mynychu ysgol ym Mro Morgannwg ac y mae eu rhieni neu eu gofalwyr yn derbyn y budd-daliadau canlynol i dderbyn Prydau Ysgol Am Ddim. 

 • Credyd Cynhwysol

 • Cymhorthdal Incwm

 • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm

 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm

 • Elfen Warantedig y Credyd Pensiwn Gwladol

 • Cymorth dan Ran VI Deddf Mewnfudo a Lloches 1999

 • Credyd Treth Plant pan fo cyfanswm yr incwm blynyddol a enillir (yn unol ag asesiad CThEM) yn llai na £16,190.00 y flwyddyn

 • Credyd Treth Gwaith ychwanegol

 • Disgyblion sy’n derbyn Lwfans Ceisio Gwaith neu Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm yn eu rhinwedd eu hunain ac sydd hefyd yn gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim.

 • Nid ydych yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os ydych yn derbyn Credydau Treth Gwaith

  

Sut mae gwneud cais

Lawrlwythwch ffurflen gais gan ei llenwi a’i dychwelyd i:

Prydau Ysgol Am Ddim

Adran Budd-daliadau

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holltwn

Y Barri

CF63 4RU

 

Neu ffoniwch ni ar 01446 709244 a byddwn yn postio ffurflen atoch.

 

 

Rhaid i chi roi gwybod i ni os bydd newid i’ch amgylchiadau a allai olygu nad ydych yn gymwys i gael Prydau Ysgol Am Ddim mwyach. Mae hyn yn cynnwys:

 • Dechrau’r gwaith a stopio derbyn budd-daliadau

 • Newid i fudd-dal gwahanol

 • Newid cyfeiriad

 • Os yw’ch plentyn yn newid ysgol yn ystod y flwyddyn ysgol

 

Bydd angen i chi gwblhau cais newydd hefyd os bydd eich plentyn yn dechrau'r ysgol am y tro cyntaf.