Cost of Living Support Icon

 

 

Hysbysiad o’r Cyfarfod   CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                      DYDD LLUN 22 IONAWR, 2018 AM 2.00PM

 

Lleoliad                          YSTAFELL BWYLLGOR 2, SWYDDFEYDD DINESIG, HEOL HOLLTWN, Y BARRI

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.       Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.       Cofnodion.

 

3.       Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

          (Sylwer:Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

 

Adroddiad Cyfarfod -

4.       Grŵp Cynghori Arfordir Treftadaeth Morgannwg – 24 Tachwedd, 2017.

[Gweler y Cofnod C185]

 

5.       Cydbwyllgor y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir - 19 Rhagfyr, 2017.

[Gweler y Cofnod C186]

 

Cyfeiriadau -

6.       Perfformiad Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru 2016-2017 – Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant – 11 Rhagfyr 2017.

[Gweler y Cofnod C187]

 

7.       Cynigion Rhaglen Gyfalaf Cychwynnol 2018/19 - Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol - 14 Rhagfyr, 2017.

[Gweler y Cofnod C188]

 

8.       Cynigion Cyllideb Refeniw Cychwynnol 2018/19 - Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol - 14 Rhagfyr, 2017.

[Gweler y Cofnod C189]

 

9.       Cynigion Cyllideb Cyfrif Refeniw Tai Cychwynnol 2018/19 - Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol - 14 Rhagfyr, 2017.

[Gweler y Cofnod C190]

 

Adroddiadau’r Arweinydd -

10.     Rhaglennu a Monitro Gwaith Chwarterol y Cabinet

[Gweler y Cofnod C191

 

11.     Adroddiad Monitro Cyfalaf ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill 2017 i 30 Tachwedd 2017.

[Gweler y Cofnod C192]

 

12.     Adroddiad Monitro Cyfalaf ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill 2017 i 30 Tachwedd 2017.

[Gweler y Cofnod C193]

 

13.     Y Diweddaraf am Fentrau Cydweithio Strategol

[Gweler y Cofnod C194]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Tai, Gofal Cymdeithasol ac Iechyd -  

14.     Adlunio Gwasanaethau – Adolygiad o Wasanaethau Dydd Anableddau Dysgu.

[Gweler y Cofnod C195]

 

15.      Cydgomisiynu a Chyllideb a Rennir ar gyfer Gwasanaethau Pobl Hŷn Caerdydd a Bro Morgannwg.

[Gweler y Cofnod C196]

 

16.      Adlunio Parciau a Mannau Agored – Cyfleoedd Arlwyo Masnachol Cam 1.

[Gweler y Cofnod C197]

 

Adroddiad Aelod y Cabinet dros Wasanaethau Tai ac Adeiladau -

17.     Cynllun Comisiynu Lleol Cefnogi Pobl Drafft 2018-2021.

[Gweler y Cofnod C198]

 

Adroddiadau Aelod y Cabinet dros Ddysgu a Diwylliant

18.     Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif – Band B.

[Gweler y Cofnod C199]

 

19.     Adroddiad Perfformiad Ysgolion 2016-2017: Cyfnod Sylfaen a Chyfnodau Allweddol 2 i 5.

[Gweler y Cofnod C200]

 

20.     Cynllun Arfaethedig i Adlunio Darpariaeth Gynradd yng Ngorllewin y Fro.

[Gweler y Cofnod C201]

 

21.     Project Seren y Fro.

[Gweler y Cofnod C202]

 

22.     Ffioedd Cyrsiau Dysgu Oedolion a Chymunedol.

[Gweler y Cofnod C203]

 

23.     Y Sefyllfa Ddiweddaraf o ran Llyfrgelloedd Cymunedol.

[Gweler y Cofnod C204]

 

Adroddiadau Aelod y Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth

24.     Proses Adolygu Astudiaethau o’r Rhwydwaith Trafnidiaeth yn Ninas Powys a Chyffordd 34 yr M4 i’r A48.

[Gweler y Cofnod C205]

 

25.     Grant Trafnidiaeth 2017/18 a 2018/19.

[Gweler y Cofnod C206]

 

26.     Strategaeth Lleihau Ynni Goleuadau Stryd – Cais Salix am Arian Grant.

[Gweler y Cofnod C207]

 

27.     Gwaith Coedyddiaeth ym Mro Morgannwg – Dyfarnu Contract.

[Gweler y Cofnod C208]

 

28.     Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GELLIR GWAHARDD Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Adroddiadau Aelod y Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth

29.     Gwaith Coedyddiaeth ym Mro Morgannwg – Dyfarnu Contract.

 

 

 

 

 

30.     Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).                                                                                                    

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

16 Ionawr 2018.

 

This document is available in English/Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, ymholiadau i Mr M. Petherick Ffôn: 01446 709853 neu Mr M. Willmott Ffôn: 01446 709826

E-bost: MPetherick@valeofglamorgan.gov.uk; MWillmott@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet

Cadeirydd – Y Cynghorydd J. Thomas (Arweinydd a Pherfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd H. Jarvie (Dirprwy Arweinydd a Gwasanaethau Rheoleiddio a Chyfreithiol)

Y Cynghorydd J. Bird (Adfywio a Chynllunio)

Y Cynghorydd G. Cox (Gwasanaethau Cymdogaeth a Chludiant)

Y Cynghorydd G. Kemp (Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Hamdden)

Y Cynghorydd A. Parker (Gwasanaethau Tai ac Adeiladu)

Y Cynghorydd B. Penrose (Dysgu a Diwylliant)