Cost of Living Support Icon

 

Hysbysiad o’r Cyfarfod    CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                      DYDD LLUN 16 GORFFENNAF, 2018 AM 2.00PM

 

Lleoliad                          YSTAFELL BWYLLGOR 2, SWYDDFEYDD DINESIG, HEOL HOLTON, Y BARRI

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

             (Sylwer:Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

           

Cyfeiriad –  

4.         Whitmore Bay: Diweddariad ar Lanhau Cyrchfan – Pwyllgor Craffu Amgylchedd ac Adfywio – 14 Mehefin 2018.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Swyddog Cofrestru Etholiadol -

5.         Adolygiad Cymunedol – Cyngor Cymuned Saint-y-Brid.

[Gweld Cofnod]

6.         Adolygiad Cymunedol – Cyngor Tref y Bont-faen gyda Llanfleiddan a Chyngor Cymuned Penllyn.

[Gweld Cofnod]

7.         Adolygiad Cymunedol – Catalina, Cei Dafydd, Y Barri – Wardiau Baruc a Castleland (Cyngor Bro Morgannwg a Chyngor Tref y Barri).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Arweinydd – 

8.         Polisi a Strategaeth Caffael 2018-2021.

[Gweld Cofnod]

9.         Adroddiad Cloi Rheolwyr y Trysorlys 2017/18.

[Gweld Cofnod]

10.       Strategaeth y Gyllideb 2019/20.

[Gweld Cofnod]

11.       Rhaglen Waith Chwarterol y Cabinet - mis Gorffennaf i fis Medi 2018.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Adfywio a Chynllunio -

12.       Adroddiad Blynyddol: Cytundebau Adran 106 2017/18.

[Gweld Cofnod]

13.       Swyddfeydd Ardaloedd Adfywio Blaenorol, 198 Heol Holton, Y Barri.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Ddysgu a Diwylliant –

14.       Cynnig Gofal Plant 30 awr Llywodraeth Cymru; gweithio mewn partneriaeth gyda Chyngor Caerdydd.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Ddysgu a Diwylliant –

15.       Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol – Adroddiad Blynyddol – 2017-18 – Terfynol.

[Gweld Cofnod]

 

16.       Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

EFALLAI Y GWAHERDDIR Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD TRA YR YSTYRIR YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

17.      Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Adfywio a Chynllunio -

18.      Swyddfeydd Ardaloedd Adfywio Blaenorol, 198 Heol Holltwn, Y Barri.

[Gweld Cofnod]

 

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

10 Gorffennaf 2018.

 

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, ymholiadau i Mr M. Petherick Ffôn: 01446 709853. E-bost: MPetherick@valeofglamorgan.gov.uk.

 

I Aelodau’r Cabinet

Cadeirydd - Y Cynghorydd J. Thomas (Arweinydd a Pherfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd H. Jarvie (Dirprwy Arweinydd a Gwasanaethau Rheoleiddio a Chyfreithiol)

Y Cynghorydd J. Bird (Adfywio a Chynllunio)

Y Cynghorydd G. Cox (Gwasanaethau Cymdogaeth a Chludiant)

Y Cynghorydd G. Kemp (Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Hamdden)

Y Cynghorydd A. Parker (Gwasanaethau Tai ac Adeiladu)

Y Cynghorydd B. Penrose (Dysgu a Diwylliant)