Cost of Living Support Icon

 

Hysbysiad o’r Cyfarfod    CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                      DYDD LLUN 21 MAI, 2018 AM 2.00PM

 

Lleoliad                          YSTAFELL BWYLLGOR 2, SWYDDFEYDD DINESIG, HEOL HOLTON, Y BARRI

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Derbyn datganiadau o fuddiant.

             (Sylwer:Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriadau -

4.         Gwasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth - Ffioedd a Thaliadau Arfaethedig ar gyfer 2018/2019 - Cyfarfod Anhygoel O'r Cyfarfod Anhygoel O'r Pwyllgor Craffu’r Amgylchedd Ac Adfywio: 19 Ebrill, 2018.

[Gweld Cofnod]

5.         Darparu Cynhyrchion Hylendid Am Ddim yn Ysgolion Bro Morgannwg - Cyfarfod Anhygoel O'r Pwyllgor Craffu Dysgu A Diwylliant: 23 Ebrill, 2018.

[Gweld Cofnod]

6.         Crynodeb o Adroddiadau Archwilio Ysgolion ar gyfer Tymor yr Hydref 2017 - Cyfarfod Anhygoel O'r Pwyllgor Craffu Dysgu A Diwylliant: 23 Ebrill, 2018.

[Gweld Cofnod]

7.         Crynodeb o Adroddiadau Archwilio Ysgolion ar gyfer Tymor yr Gwanwyn 2018 - Cyfarfod Anhygoel O'r Pwyllgor Craffu Dysgu A Diwylliant: 23 Ebrill, 2018.

[Gweld Cofnod]

8.         Strategaeth Celfyddydau a Diwylliant:  Bro Uchelgeisiol a Bywiog yn Ddiwylliannol 2018-2022 - Cyfarfod Anhygoel O'r Pwyllgor Craffu Dysgu A Diwylliant: 23 Ebrill, 2018.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Arweinydd -

9.         Adnewyddu Trwydded Microsoft 2018-2021.

[Gweld Cofnod]

10.       Dogfen Ymgynghori Papur Gwyrdd Llywodraeth Cymru “Cryfhau Llywodraeth Leol: Cyflawni Dros Ein Pobl” – Ymateb y Cyngor.

[Gweld Cofnod]

11.      Amcanion Lles a Gwella Bro Morgannwg (Cynllun Gwella Rhan 1) 2018/19.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros y Gwasanaethau Cymdogaethau a Thrafnidiaeth

12.       Tir ger Rhif  1 The Cottages, Pen-y-Turnpike Road, Dinas Powys – Gwaredu Tir Cyngor.

[Gweld Cofnod]

13.       Dyfarniadau Grantiau Trafnidiaeth 2018/19.

[Gweld Cofnod]

14.       Contractau Cynnal a Chadw Priffyrdd 2018/2019.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol, Iechyd a Hamdden  

15.       Datblygu Gwasanaeth Maethu Therapiwtig mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a Bro Morgannwg.

[Gweld Cofnod]

16.       Cynnig Gwasanaeth Byw â Chymorth.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet Tai a Gwasanaethau Adeiladu -

17.       Rhaglen y Swyddfa Gartref i Gefnogi Ailsefydlu Ffoaduriaid Agored i Niwed o Syria, drwy'r Cynllun Nawdd Cymunedol.

[Gweld Cofnod]

 

18.       Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GELLIR GWAHARDD Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Adroddiadau Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol, Iechyd a Hamdden  

19.       Cynnig Gwasanaeth Byw â Chymorth.

[Gweld Cofnod]

 

20.      Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

15 Mai, 2018

 

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, ymholiadau i Mr M. Petherick Ffôn: 01446 709853 E-bost: MPetherick@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet

Cadeirydd - Y Cynghorydd J. Thomas (Arweinydd a Pherfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd H. Jarvie (Dirprwy Arweinydd a Gwasanaethau Rheoleiddio a Chyfreithiol)

Y Cynghorydd J. Bird (Adfywio a Chynllunio)

Y Cynghorydd G. Cox (Gwasanaethau Cymdogaeth a Chludiant)

Y Cynghorydd G. Kemp (Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Hamdden)

Y Cynghorydd A. Parker (Gwasanaethau Tai ac Adeiladu)

Y Cynghorydd B. Penrose (Dysgu a Diwylliant)