Cost of Living Support Icon

 

 

Hysbysiad o’r Cyfarfod   CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                      DYDD LLUN 16 EBRILL, 2018 AM 2.00PM

 

Lleoliad                          YSTAFELL BWYLLGOR 2, SWYDDFEYDD DINESIG, HEOL HOLLTWN, Y BARRI

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.       Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.       Cofnodion.

 

3.       Derbyn datganiadau o fuddiant.

           (Sylwer:Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

 

Adroddiadau o Gyfarfodydd -

4.       Pwyllgor Ymgynghorol Bae Caerdydd.

[Gweler y Cofnod 283]

 

5.       Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir.

[Gweler y Cofnod 284]

 

Cyfeiriadau -

6.       Strategaeth Rheoli Gwastraff Diwygiedig: Trefniadau Casglu'r Dyfodol ar gyfer Gwastraff ac Ailgylchu - Pwyllgor Craffu'r Amgylchedd ac Adfywio - 15 Mawrth 2018.

[Gweler y Cofnod 285]

 

7.       Gosod Targedau ar gyfer 2018/19 - Pwyllgor Craffu'r Amgylchedd ac Adfywio - 15 Mawrth 2018.

[Gweler y Cofnod 286] 

 

Adroddiadau’r Arweinydd -

8.       Gosod Targedau ar gyfer 2018/19.

[Gweler y Cofnod 287]

 

9.       Adroddiad Perfformiad Cynllun Corfforaethol Chwarter 3 (2017-18)

[Gweler y Cofnod 288]

 

10.     Cynlluniau Gwasanaeth Cyngor Bro Morgannwg 2018 – 2022.

[Gweler y Cofnod 289]

 

11.     Cyfraddau Annomestig – Cynllun Rhyddhau Cyfraddau’r Heol Fawr 2018-19.

[Gweler y Cofnod 290]

 

12.     Adnewyddu Trwydded Microsoft 2018-20.

[Gweler y Cofnod 291]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Adfywio a Chynllunio -

13.      Mabwysiadu Canllawiau Cynllunio Atodol ar gyfer Datblygu Deiliaid Tai Preswyl, Addasu ac Adnewyddu Adeiladau Gwledig, Ardaloedd Diogelu Bioamrywiaeth, Datblygu a Mwynau.

[Gweler y Cofnod 292]

 

14.      Datblygu Cyfleoedd Twristiaeth a Masnachol mewn Safleoedd Gwasanaeth Cefn Gwlad.

[Gweler y Cofnod 293] 

 

Adroddiadau Aelod y Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth

15.     Ehangu'r Cwmpas ar gyfer yr Astudiaeth Rhwydwaith Trafnidiaeth yn Ninas Powys.

[Gweler y Cofnod 294]    

     

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Tai ac Adeiladu -

16.      Strategaeth Ymgysylltu â Thenantiaid.

[Gweler y Cofnod 295]

 

17.     Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GELLIR GWAHARDD Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

18.     Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).                                                                                                    

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

10 Ebrill 2018.

 

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, ymholiadau i Mr M. Petherick Ffôn: 01446 709853 E-bost: MPetherick@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet

Cadeirydd - Y Cynghorydd J. Thomas (Arweinydd a Pherfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd H. Jarvie (Dirprwy Arweinydd a Gwasanaethau Rheoleiddio a Chyfreithiol)

Y Cynghorydd J. Bird (Adfywio a Chynllunio)

Y Cynghorydd G. Cox (Gwasanaethau Cymdogaeth a Chludiant)

Y Cynghorydd G. Kemp (Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Hamdden)

Y Cynghorydd A. Parker (Gwasanaethau Tai ac Adeiladu)

Y Cynghorydd B. Penrose (Dysgu a Diwylliant)