Cost of Living Support Icon

 

 

Hysbysiad o’r Cyfarfod   CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                      DYDD LLUN 30 EBRILL, 2018 AM 2.00PM

 

Lleoliad                          YSTAFELL BWYLLGOR 2, SWYDDFEYDD DINESIG, HEOL HOLTON, Y BARRI

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.       Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.       Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

 

3.       Derbyn datganiadau o fuddiant.

           (Sylwer:Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriadau -

4.       Cynllun Ardal Caerdydd a’r Fro ar gyfer Anghenion Gofal a Chymorth 2018-2023.

[Gweld Cofnod]

 

5.       Ail-drefnu Gwasanaethau Ieuenctid.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Swyddog Cofrestru Etholiadol -

6.       Adolygiad Cymuned Bro Morgannwg

[Gweld Cofnod]    

 

Adroddiadau’r Arweinydd -

7.       Adnewyddu Contract Llinellau Ffôn a Galwadau.

[Gweld Cofnod]

 

8.       Eithriad Rhag y Dreth Gyngor yn ôl Disgresiwn i Bobl sy’n Gadael Gofal.  

[Gweld Cofnod]

 

9.       Y Diweddaraf am Fentrau Cydweithio Strategol.

[Gweld Cofnod]

    

10.     Rhaglen Waith Strategol y Dyfodol Flynyddol y Cabinet Mai 2018 – Ebrill 2019 a Rhaglen Waith Chwarterol y Cabinet – Mai 2018 – Gorffennaf 2018.   

[Gweld Cofnod]

    

11.     Adolygu Swydd y Maer a Threfniadau Cysylltiedig.

[Gweld Cofnod]

 

12.     Aildrefnu Gwasanaethau – Creu Incwm a Chyfleoedd Masnachol – Protocol Hysbysebu a Noddi.

[Gweld Cofnod]

 

13.     Offer Gwe-ddarlledu.

[Gweld Cofnod]

                                                           

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Adfywio a Chynllunio -

14.      Cynllun Cyllido Ad-daladwy Canol y Dref - Newyddion.

[Gweld Cofnod]

 

15.      Cynllun rheoli Cyrchfan Bro Morgannwg Drafft.

[Gweld Cofnod]

 

16.      Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar Bolisi Cynllunio Cymru Drafft: Rhifyn 10.

[Gweld Cofnod]

 

17.      Cynllun Datblygu Lleol Bro Morgannwg 2011-2026: Ymgynghoriad Cyhoeddus ar Ganllawiau Cynllunio Atodol (CCA) Drafft.  

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Aelodau Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd

18.      Gostyngiadau Bwcio Niferus mewn Mannau Hamdden o Ganlyniad i Newidiadau TAW.

[Gweld Cofnod]

 

19.      Rhoi Gwasanaethau yn y Cartref yn y Cyfleuster Gofal Ychwanegol.

[Gweld Cofnod]

         

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Tai ac Adeiladu -

20.      Asesiad o’r Farchnad Dai Leol 2017.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau yr Aelod Cabinet dros Ddysgu a Diwylliant –

21.      Pecyn Cymorth Cynhwysiant Trawsryweddol a Dogfen Ganllaw ar gyfer Ysgolion a Lleoliadau Eraill.

[Gweld Cofnod]

 

22.     Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GELLIR GWAHARDD Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

23.     Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).                                                                                                    

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Adfywio a Chynllunio

24.     Cynllun Cyllido Ad-daladwy Canol y Dref – Newyddion.

 [Gweld Cofnod]

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

24 Ebrill 2018.

 

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, ymholiadau i Mr M. Petherick Ffôn: 01446 709853 E-bost: MPetherick@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet

Cadeirydd - Y Cynghorydd J. Thomas (Arweinydd a Pherfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd H. Jarvie (Dirprwy Arweinydd a Gwasanaethau Rheoleiddio a Chyfreithiol)

Y Cynghorydd J. Bird (Adfywio a Chynllunio)

Y Cynghorydd G. Cox (Gwasanaethau Cymdogaeth a Chludiant)

Y Cynghorydd G. Kemp (Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Hamdden)

Y Cynghorydd A. Parker (Gwasanaethau Tai ac Adeiladu)

Y Cynghorydd B. Penrose (Dysgu a Diwylliant)