Cost of Living Support Icon

 

 

Hysbysiad o’r Cyfarfod    CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                      DYDD MERCHER, 6 MEHEFIN, 2018 AM 2.00PM

 

Lleoliad                          YSTAFELL BWYLLGOR 2, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

(GOFYNNIR I'R AELODAU NODI NEWID DYDDIAD Y CYFARFOD HWN)

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Derbyn datganiadau o fuddiant.

            (Sylwer:Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Cyfarfod

4.         Fforum Mynediad Lleol Bro Morgannwg - 2 Mai, 2018.

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriadau -

5.         Siarter Staff - Diweddariad o’r Arolwg Staff - Pwyllgor Craffu Perfformiad Ac Adnoddau Corfforaethol: 30 Ebrill, 2018.

[Gweld Cofnod]

6.         Cynllun Archwiliad Allanol 2018 - Pwyllgor Archwilio: 1 Mai, 2018.

[Gweld Cofnod]

7.         Adolygiad o'r Strategaeth Rheoli Risg Gorfforaethol  - Pwyllgor Archwilio: 1 Mai, 2018..

[Gweld Cofnod]

8.         Doweddaroad Chwarter 3 y Gofrestr Risg Corfforaethol  - Pwyllgor Archwilio: 1 Mai, 2018.

[Gweld Cofnod]

9.         Datblygu Cyfleoedd Twristiaeth a Masnachol mewn Safleoedd Gwasanaeth Cefn Gwlad (Y Cynghorydd L. Burnett) - Pwyllgor Craffu’r Amgylchedd Ac Adfywio: 17 Mai, 2018.

[Gweld Cofnod]

10.       Ail-siapio Gwasanaethau Ieuenctid  - Pwyllgor Craffu Dysgu A Diwylliant: 22 Mai, 2018.

[Gweld Cofnod]

11.       Adroddiad Monitro Blynyddol Safonau Cymru - Pwyllgor Craffu Dysgu A Diwylliant: 22 Mai, 2018.

[Gweld Cofnod]

12.       Aildrefnu Gwasanaethau – Creu Incwm a Chyfleoedd Masnachol – Protocol Hysbysebu a Noddi - Pwyllgor Craffu Perfformiad Ac Adnoddau Corfforaethol - 24 Mai, 2018.

[Gweld Cofnod]

13.       Dogfen Ymgynghori Papur Gwyrdd Llywodraeth Cymru “Cryfhau Llywodraeth Leol: Cyflawni Dros Ein Pobl” – Ymateb y Cyngor - Pwyllgor Craffu Perfformiad Ac Adnoddau Corfforaethol: 24 Mai, 2018.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Aelod Cabinet Gwasanaethau Cyfreithiol a Rheoleiddio

14.       Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) – Adran 65 Pŵer i Osod Ffioedd ar gyfer Gerbydau Hacni – Ceisiadau i Amrywio Tariff Ffioedd Cerbydau Hacni.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet Tai a Gwasanaethau Adeiladu -

15.       Contract Insiwleiddio Wal Allanol Gibbonsdown.

[Gweld Cofnod]

 

16.       Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GELLIR GWAHARDD Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet Tai a Gwasanaethau Adeiladu -

17.       Contract Insiwleiddio Wal Allanol Gibbonsdown.

[Gweld Cofnod]

 

18.      Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

31 Mai, 2018

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, ymholiadau i Mr J. Rees Ffôn: 01446 709413

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk  

 

I Aelodau’r Cabinet

Cadeirydd - Y Cynghorydd J. Thomas (Arweinydd a Pherfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd H. Jarvie (Dirprwy Arweinydd a Gwasanaethau Rheoleiddio a Chyfreithiol)

Y Cynghorydd J. Bird (Adfywio a Chynllunio)

Y Cynghorydd G. Cox (Gwasanaethau Cymdogaeth a Chludiant)

Y Cynghorydd G. Kemp (Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Hamdden)

Y Cynghorydd A. Parker (Gwasanaethau Tai ac Adeiladu)

Y Cynghorydd B. Penrose (Dysgu a Diwylliant)