Cost of Living Support Icon

 

Hysbysiad o’r Cyfarfod    CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                      DYDD LLUN 19 MAWRTH, 2018 AM 2.00 PM

 

Lleoliad                          YSTAFELL BWYLLGOR 2, SWYDDFEYDD DINESIG, HEOL HOLLTWN, Y BARRI

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion.

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

             (Sylwer:Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

 

Adroddiadau’r Arweinydd -

4.         Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd – Cynllun Busnes Cytundeb Gweithio ar y Cyd.

[Gweler y Cofnod 256]

 

5.         Dyfarnu Grant i Ymddiriedaeth Siarter Y Bont-faen.

[Gweler y Cofnod 257]

 

6.         Adroddiad Monitro Cydraddoldeb Blynyddol 2016-2017.

[Gweler y Cofnod 258]

 

7.         Siarter Staff - Diweddariad o’r Arolwg Staff

[Gweler y Cofnod 259]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Rheoleiddio a Chyfreithiol -

8.         Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth Ffioedd a Godir am Gladdu ac Amlosgi Plant.

[Gweler y Cofnod 260]

 

Adroddiadau Aelod y Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth -

9.         Contract Atgyweiriadau Brys a Pharhaol Priffyrdd.

[Gweler y Cofnod 261]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol, Iechyd a Hamdden -

10.       Cynnig Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd.

[Gweler y Cofnod 262]

 

Adroddiadau yr Aelod Cabinet dros Ddysgu a Diwylliant –

11.       Defnydd o Tŷ Deri yn y dyfodol.

[Gweler y Cofnod 263]

 

12.       Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GELLIR GWAHARDD Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

13.      Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

13 Mawrth 2018.

 

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, ymholiadau i Mr M. Petherick Ffôn: 01446 709853 neu Mr M. Willmott Ffôn: 01446 709826

E-bost: MPetherick@valeofglamorgan.gov.uk; MWillmott@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet

Cadeirydd - Y Cynghorydd J. Thomas (Arweinydd a Pherfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd H. Jarvie (Dirprwy Arweinydd a Gwasanaethau Rheoleiddio a Chyfreithiol)

Y Cynghorydd J. Bird (Adfywio a Chynllunio)

Y Cynghorydd G. Cox (Gwasanaethau Cymdogaeth a Chludiant)

Y Cynghorydd G. Kemp (Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Hamdden)

Y Cynghorydd A. Parker (Gwasanaethau Tai ac Adeiladu)

Y Cynghorydd B. Penrose (Dysgu a Diwylliant)