Cost of Living Support Icon

 

 

Hysbysiad o’r Cyfarfod   CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                      DYDD LLUN 26 MAWRTH, 2018 AM 2.00 PM

 

Lleoliad                          YSTAFELL BWYLLGOR 2, SWYDDFEYDD DINESIG, HEOL HOLTON, Y BARRI

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.       Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.       Cofnodion.

 

3.       Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

           (Sylwer:Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

 

Adroddiadau Cyfarfod – 

4.       Fforwm Ymgynghorol ar y Cyd - 12 Chwefror 2018.

[Gweler y Cofnod C266]

 

Adroddiad yr Arweinydd – 

5.       Cronfa Grant Cymunedau Gref.

[Gweler y Cofnod C267]

 

6.       Ceisiadau Trosglwyddo Asedau Cymunedol.

[Gweler y Cofnod C268]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Rheoleiddio a Chyfreithiol – 

7.       Ymateb y Cyngor i Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru: Creu Senedd i Gymru.

[Gweler y Cofnod C269]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Adfywio a Chynllunio – 

8.       Ffioedd a Chostau mewn safleoedd Gwasanaeth Cefn Gwlad.

[Gweler y Cofnod C270]

 

9.       Benthyciadau Tai’r Sector Preifat Diwygiedig.

[Gweler y Cofnod C271]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth a’r Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol, Iechyd a Hamdden –  

10.     Ffioedd a Chostau Gwasanaethau Gweladwy.

[Gweler y Cofnod C272]

 

Adroddiadau Aelod y Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth –    

11.     Ildio Tir Dros Ben.

[Gweler y Cofnod C273]

 

12.     Gwahardd Aros ar Unrhyw Adeg Arfaethedig Station Road, Dinas Powys

[Gweler y Cofnod C274]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth a’r Aelod Cabinet dros Ddysgu a Diwylliant ar y Cyd –

13.      Trefniadau Trafnidiaeth i’r Ysgol ar gyfer yr Ysgolion Uwchradd Newydd yn y Barri o Fedi 2018.

[Gweler y Cofnod C275]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Ddysgu a Diwylliant –

14.      Trefniadau Derbyn i Ysgolion 2019/2020.

[Gweler y Cofnod C276]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol, Iechyd a Hamdden –  

15.      Ail-lunio Gwasanaethau – Adolygu Gwasanaethau Dydd Anableddau Dysgu.

[Gweler y Cofnod C277]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Tai ac Adeiladu -

16.      Caffael y Safle yn Hayes Road, Sili.

[Gweler y Cofnod C278]

 

17.     Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

EFALLAI Y GWAHERDDIR Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD TRA YR YSTYRIR YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Adroddiad yr Arweinydd – 

18.     Ceisiadau Trosglwyddo Asedau Cymunedol.

[Gweler y Cofnod C280]

 

19.     Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).                                                                                                    

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

20 Mawrth, 2018.

 

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, ymholiadau i Mr M. Petherick Ffôn: 01446 709853 neu Mr M. Willmott Ffôn: 01446 709826

E-bost: MPetherick@valeofglamorgan.gov.uk; MWillmott@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet

Cadeirydd - Y Cynghorydd J. Thomas (Arweinydd a Pherfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd H. Jarvie (Dirprwy Arweinydd a Gwasanaethau Rheoleiddio a Chyfreithiol)

Y Cynghorydd J. Bird (Adfywio a Chynllunio)

Y Cynghorydd G. Cox (Gwasanaethau Cymdogaeth a Chludiant)

Y Cynghorydd G. Kemp (Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Hamdden)

Y Cynghorydd A. Parker (Gwasanaethau Tai ac Adeiladu)

Y Cynghorydd B. Penrose (Dysgu a Diwylliant)