Cost of Living Support Icon

 

 

Hysbysiad o’r Cyfarfod   CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                      DYDD LLUN 5 Mawrth 2018 AM 2.00 PM

 

Lleoliad                          YSTAFELL BWYLLGOR 2, SWYDDFEYDD DINESIG, HEOL HOLLTWN, Y BARRI

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.       Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.       Cofnodion.

 

3.       Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

          (Sylwer:Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

 

Adroddiadau’r Arweinydd – 

4.       Monitro Refeniw ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill 2017 i 31 Ionawr 2018.

[Gweler y Cofnod C247]

 

5.       Monitro Cyfalaf ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill 2017 i 31Ionawr 2018.

[Gweler y Cofnod C248]

 

6.       Hunan Asesiad Blynyddol Cyngor Bro Morgannwg.

[Gweler y Cofnod C249]

 

7.       Defnyddio Pwerau Argyfwng y Rheolwr Gyfarwyddwr.

[Gweler y Cofnod C250]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Ddysgu a Diwylliant –

8.       Strategaeth Celfyddydau a Diwylliant:  Bro Uchelgeisiol a Bywiog yn Ddiwylliannol 2018-2022.

[Gweler y Cofnod C251]

 

9.       Cymeradwyo offerynnau Llywodraeth Ysgolion Uwchradd newydd y Barri gan y Cyngor.

[Gweler y Cofnod C252]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol, Iechyd a Hamdden.

10.      Cynllun Ardal Cyngor Bro Morgannwg ar gyfer Anghenion Gofal a Chymorth 2018-2023.

[Gweler y Cofnod C253]

 

11.     Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GELLIR GWAHARDD Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

12.     Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).                                                                                                    

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

27 Chwefror 2018.

 

This document is available in English/Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, ymholiadau i Mr M. Petherick Ffôn: 01446 709853 neu Mr M. Willmott Ffôn: 01446 709826

E-bost: MPetherick@valeofglamorgan.gov.uk; MWillmott@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet

Cadeirydd - Y Cynghorydd J. Thomas (Arweinydd a Pherfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd H. Jarvie (Gwasanaethau Rheoliadol a Chyfreithiol)

Y Cynghorydd J. Bird (Adfywio a Chynllunio)

Y Cynghorydd G. Cox (Gwasanaethau Cymdogaeth a Chludiant)

Y Cynghorydd G. Kemp (Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Hamdden)

Y Cynghorydd A. Parker (Gwasanaethau Tai ac Adeiladu)

Y Cynghorydd B. Penrose (Dysgu a Diwylliant)