Cost of Living Support Icon

 

 

Hysbysiad o’r Cyfarfod   CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                      DYDD LLUN 5 CHWEFROR 2018 AM 2.00 PM

 

Lleoliad                          YSTAFELL BWYLLGOR 2, SWYDDFEYDD DINESIG, HEOL HOLLTWN, Y BARRI

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.       Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.       Cofnodion.

 

3.       Derbyn Datganiadau o Ddiddordeb.

           (Sylwer:Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

 

Adroddiad y Swyddog Cofrestru Etholiadol -

4.       Adolygiad Cymunedol - Y Bont-Faen gyda Chyngor Tref Llanfleiddan a Cyngor Cymuned Pen-Llin

[Gweler y Cofnod C213]

 

5.       Adolygiad Cymunedol - Cyngor Cymuned Saint-Y-Brid

[Gweler y Cofnod C214]

 

 

Adroddiadau’r Arweinydd -

6.       Adroddiad Perfformiad Cynllun Corfforaethol Chwarter 2 (2017-18)

[Gweler y Cofnod C215]

 

7.       Polisi Tâl Cyflogeion

[Gweler y Cofnod C216]

 

8.       Newidiadau Diogelu Data

[Gweler y Cofnod C217]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Adfywio a Chynllunio -

9.       Adolygu’r gwaith o Weithredu CDLl Polisi MG4 a Canllawiau Cynllunio Atodol Tai Fforddiadwy.

[Gweler y Cofnod C218]

 

 

10.     Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GELLIR GWAHARDD Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

11.     Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).                                                                                                    

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

30 Ionawr 2018.

 

This document is available in English/Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, ymholiadau i Mr M. Petherick Ffôn: 01446 709853 neu Mr M. Willmott Ffôn: 01446 709826

E-bost: MPetherick@valeofglamorgan.gov.uk; MWillmott@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet

Cadeirydd - Y Cynghorydd J. Thomas (Arweinydd a Pherfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd H. Jarvie (Gwasanaethau Rheoliadol a Chyfreithiol)

Y Cynghorydd J. Bird (Adfywio a Chynllunio)

Y Cynghorydd G. Cox (Gwasanaethau Cymdogaeth a Chludiant)

Y Cynghorydd G. Kemp (Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Hamdden)

Y Cynghorydd A. Parker (Gwasanaethau Tai ac Adeiladu)

Y Cynghorydd B. Penrose (Dysgu a Diwylliant)