Cost of Living Support Icon

 

 

Hysbysiad o’r Cyfarfod    CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                       DYDD LLUN 18 MEHEFIN, 2018 AM 2.00 PM

 

Lleoliad                           YSTAFELL BWYLLGOR 2, SWYDDFEYDD DINESIG, HEOL HOLLTWN, Y BARRI

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion.

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

            (Sylwer:Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

 

Cyfeiriad -

4.         Pecyn Cymorth Cynhwysiant Trawsryweddol a Dogfennau Canllaw i Ysgolion a Lleoliadau Eraill – Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant - 22 Mai 2018.

 [Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Arweinydd – 

5.         Cynnig i ehangu’r Gwasanaeth a Rennir ar gyfer Archwilio Mewnol i gynnwys Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful a Chyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth -

6.         B4270, Llantwit Major Road (rhan ohoni), Y Bont-faen, Ailddosbarthiad Arfaethedig Llwybr.

[Gweld Cofnod]

     

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd -  

7.         Yr Ardd Ffiseg, Y Bont-faen.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Tai ac Adeiladu -

8.         Gwasanaeth Landlordiaid – Polisi Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol.

[Gweld Cofnod] 

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Ddysgu a Diwylliant –

9.         Rhaglen Adeiladu Adnewyddu Asedau Addysg 2018/19.

[Gweld Cofnod] 

 

10.       Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

EFALLAI Y GWAHERDDIR Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD TRA YR YSTYRIR YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

11.      Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

12 Mehefin, 2018.

 

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, ymholiadau i Mr M. Petherick Ffôn: 01446 709853. E-bost: MPetherick@valeofglamorgan.gov.uk.

 

I Aelodau’r Cabinet

Cadeirydd - Y Cynghorydd J. Thomas (Arweinydd a Pherfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd H. Jarvie (Dirprwy Arweinydd a Gwasanaethau Rheoleiddio a Chyfreithiol)

Y Cynghorydd J. Bird (Adfywio a Chynllunio)

Y Cynghorydd G. Cox (Gwasanaethau Cymdogaeth a Chludiant)

Y Cynghorydd G. Kemp (Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Hamdden)

Y Cynghorydd A. Parker (Gwasanaethau Tai ac Adeiladu)

Y Cynghorydd B. Penrose (Dysgu a Diwylliant)