Cost of Living Support Icon

 

Hysbysiad am Gyfarfod        CABINET

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                      DYDD LLUN 2 GORFFENNAF 2018 AM 2.00PM

 

Lleoliad                          YSTAFELL BWYLLGOR 2, SWYDDFEYDD DINESIG, HEOL HOLLTWN, Y BARRI

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

 

2.         Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Derbyn datganiadau o fuddiant.

             (Sylwer:Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Cyfarfod -

4.         Panel Cynghori Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol.

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriadau -

5.         Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol 2017-2018 – Fersiwn Her – Pwyllgor Craffu Byw’n Iach a Gofal Cymdeithasol – 12 Mehefin 2018.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Arweinydd – 

6.         Cau Cyfrifon 2017/18.

[Gweld Cofnod]

7.         Monitro Refeniw ar gyfer cyfnod 1 Ebrill  i 31 Mai 2018.

[Gweld Cofnod]

8.         Monitro Cyfalaf ar gyfer cyfnod 1 Ebrill  i 31 Mai 2018.

[Gweld Cofnod]

9.         Adroddiad Absenoldeb Salwch - Ebrill 2017 - Mawrth 2018.

[Gweld Cofnod]

10.       Trefniadau ar gyfer Gweithredu a Throsglwyddo Asedau neu Wasanaethau i Gynghorau Cymuned a Thref ym Mro Morgannwg.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Aelod y Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth -

11.       Strategaeth Parcio Ddrafft.

[Gweld Cofnod]

12.       Cynllun Arwynebu Priffyrdd 3 Blynedd 2018 tan 2021.

[Gweld Cofnod]

13.       Strategaeth Rheoli Gwastraff Diwygiedig:  Trefniadau Casglu Gwastraff ac Ailgylchu’r Dyfodol.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelodau Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd -

14.       Ail-siapio Gwasanaethau: Dull Cynaliadwy o Ddarparu Cyfleusterau Chwaraeon Awyr Agored Defnyddwyr Unigol.

[Gweld Cofnod]

 

15.       Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GELLIR GWAHARDD Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

16.      Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

26 Mehefin 2018.

 

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, ymholiadau i Mr M. Petherick Ffôn: 01446 709853 E-bost: MPetherick@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet

Cadeirydd - Y Cynghorydd J. Thomas (Arweinydd a Pherfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd H. Jarvie (Dirprwy Arweinydd a Gwasanaethau Rheoleiddio a Chyfreithiol)

Y Cynghorydd J. Bird (Adfywio a Chynllunio)

Y Cynghorydd G. Cox (Gwasanaethau Cymdogaeth a Chludiant)

Y Cynghorydd G. Kemp (Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Hamdden)

Y Cynghorydd A. Parker (Gwasanaethau Tai ac Adeiladu)

Y Cynghorydd B. Penrose (Dysgu a Diwylliant)