Cost of Living Support Icon

 

Hysbysiad o’r Cyfarfod     CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                       DYDD LLUN 30 GORFFENNAF, 2018 AM 2.00PM

 

Lleoliad                           YSTAFELL BWYLLGOR 2, SWYDDFEYDD DINESIG, HEOL HOLLTWN, Y BARRI

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

             (Sylwer:Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

           

Cyfeiriadau –

4.         Strategaeth Parcio Ddrafft - Pwyllgor Craffu’r Amgylchedd Ac Adfywio: 12 Gorffennaf, 2018.

[Gweld Cofnod]

5.         Strategaeth Parcio Ddrafft  - Pwyllgor Craffu Perfformiad Ac Adnoddau Corfforaethol: 19 Gorffennaf, 2018.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Arweinydd –

6.         Newidiadau Arfaethedig i’r Cynllun Gwella Blynyddol a’r Amserlen Monitro a’r Cynlluniau Ategol.

[Gweld Cofnod]

7.         Y Diweddaraf ar Fentrau Cydweithio Strategol.

[Gweld Cofnod]

8.         Caffael Technoleg y Ganolfan Gyswllt.

[Gweld Cofnod]

9.         Diweddaru Storfa NetApp.

[Gweld Cofnod]

10.       Adnewyddu Dogfen Grant Cwmni Buddiant Cymunedol Darlledu Bro Morgannwg.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Adfywio a Chynllunio –

11.       Rhaglen Buddsoddi Adfywio a Dargedir Llywodraeth Cymru 2018-21.

[Gweld Cofnod]

12.       Y Diweddaraf ar y Strategaeth Datblygu Lleol Gwledig.

[Gweld Cofnod]

13.       Y Polisi Adfywio Tai.

[Gweld Cofnod]

14.       Mabwysiadu Canllaw Cynllunio Ategol ar gyfer Celf Gyhoeddus a Datblygiad Newydd; Cynlluniau Teithio; a, Choed, Coedlannau, Gwrychoedd a Datblygu.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Aelod y Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth –

15.       Ariannu a Darparu Gwasanaeth Trafnidiaeth Cymunedol Greenlinks.

[Gweld Cofnod]

16.       Sefydlu Canolfan Fonitro Arfordir Cymru yng Nghyngor Bro Morgannwg.  [Gweld Gwybodaeth Atodol]

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Aelodau Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd –

17.       Codi am Wasanaethau Gofal a Chymorth dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2014.

[Gweld Cofnod]

18.       Ymestyn y Project Peilot: Llety ar gyfer Pobl Ifanc 16-21 oed Digartref ag Anghenion Cymhleth.

[Gweld Cofnod]

19.       Parc Owain, Ystradowen – Prydlesu Llain o Dir ar gyfer y Llys Petanque Newydd.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Wasanaethau Tai ac Adeiladu –

20.       Strategaeth Trais yn erbyn Merched, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 2018-2023.

[Gweld Cofnod]

21.       Contractau Cefnogi Pobl

[Gweld Cofnod]

           

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Ddysgu a Diwylliant –

22.       Gwasanaeth ymgynghori amlddisgyblaeth i ddarparu estyniad cap ffi Projectau Band B Ysgolion y 21ain Ganrif.  

[Gweld Cofnod]

23.       Wedi derbyn addysg cyfnod allweddol 3 mewn man amgen ac nid mewn ysgol.

[Gweld Cofnod]

           

24.       Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

EFALLAI Y GWAHERDDIR Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD TRA YR YSTYRIR YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

25.      Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

24 Gorffennaf 2018

 

 

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, ymholiadau i Mr. M. Willmott Ffôn: 01446 709144. E-bost: MWillmott@valeofglamorgan.gov.uk.

 

 

I Aelodau’r Cabinet

Cadeirydd - Y Cynghorydd J.W. Thomas (Arweinydd a Pherfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd T.H. Jarvie (Dirprwy Arweinydd a Gwasanaethau Rheoleiddio a Chyfreithiol)

Y Cynghorydd J.C. Bird (Adfywio a Chynllunio)

Y Cynghorydd G.A. Cox (Gwasanaethau Cymdogaeth a Chludiant)

Y Cynghorydd G.C. Kemp (Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Hamdden)

Y Cynghorydd A.C. Parker (Gwasanaethau Tai ac Adeiladu)

Y Cynghorydd R.A.. Penrose (Dysgu a Diwylliant)