Cost of Living Support Icon

 

 

Hysbysiad o’r Cyfarfod     CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                       DYDD LLUN 19 CHWEFROR 2018 AM 2.00 PM

 

Lleoliad                           YSTAFELL BWYLLGOR 2, SWYDDFEYDD DINESIG, HEOL HOLTON, Y BARRI

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.       Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.       Cofnodion.

 

3.       Derbyn Datganiadau o Ddiddordeb.

           (Sylwer:Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

 

Cyfeiriadau -

4.       Monitro Refeniw a Chyfalaf am y Cyfnod 1 Ebrill tan 30 Tachwedd 2017 – Pwyllgor Craffu’r Amgylchedd ac Adfywio – 18 Ionawr 2018.

[View Minute 221]

 

5.       Adroddiad Cynnydd Adfywio’r Barri – Pwyllgor Craffu’r Amgylchedd ac Adfywio – 18 Ionawr 2018.

[View Minute 222]

 

6.       Diweddariad ar Chwarter 2 Cofrestr Risgiau Corfforaethol – Pwyllgor Archwilio – 31 Ionawr 2018.

[View Minute 223] 

 

Adroddiadau’r Arweinydd -

7.       Cynigion Terfynol ar gyfer Cyllideb Refeniw 2018/19.

[View Minute 224]

 

8.       Cynigion Cyfalaf Terfynol 2018/19 i 2022/23.

[View Minute 225]

 

9.       Cyigion Terfynol Cyllideb Cyfrif Refeniw Tai (CRT) 2018/19.n

[View Minute 226]

 

10.     Datganiad Rheoli’r Trysorlys a Buddsoddi 2018/19.

[View Minute 227]

 

11.     Eithriad TAW ar Wasanaethau Chwaraeon.

[View Minute 228]

 

12.     Cynllun Llesiant Drafft Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Bro Morgannwg.

[View Minute 229]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Adfywio a Chynllunio -

13.      Rhaglen Digwyddiadau Arfaethedig 2018-2019.

[View Minute 230]

 

Adroddiadau Aelod y Cabinet dros Ddysgu a Diwylliant -

14.     Uned Cyfeirio Disgyblion Cyfnod Allweddol 3 ac Addysg Heblaw yn yr Ysgol.

[View Minute 231]

 

15.     Polisi Anghenion Gofal Iechyd.

[View minute 232]

 

16.     Ail-drefnu Gwasanaethau Ieuenctid.

[View Minute 233]

 

Adroddiadau Aelod y Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth -

17.     Gorchymyn Amddiffyn Mannau Cyhoeddus (Rheoli Cŵn).

[View Minute 234]

 

18.     Strategaeth Rheoli Gwastraff Diwygiedig: Trefniadau Casglu Gwastraff ac Ailgylchu y Dyfodol.

[View Minute 235]

 

19.     Cynllun Rheoli Risgiau Llifogydd Dalgylch Coldbrook – Diweddariad.

[View Minute 236]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Wasanaethau Tai ac Adeiladau -

20.     Diwygiadau i Gynllun Cymhelliant i Symud y Cyngor.

[View Minute 237]

 

21.      Rhaglen Ddatblygu Tai - Brecon Court, y Barri.

[View Minute 238]

 

22.      Rhaglen Ddatblygu Tai - Holm View, Cam 1.

[View Minute 239]

 

23.      Gosodiadau Trydanol Tai – Contract Archwilio a Chynnal a Chadw.

[View Minute 240]

 

24.     Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GELLIR GWAHARDD Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth –

25.      Cynllun Rheoli Risgiau Llifogydd Dalgylch Coldbrook – Diweddariad.

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Wasanaethau Tai ac Adeiladau -

26.     Rhaglen Ddatblygu Tai - Holm View, Cam 1.

 

27.     Gosodiadau Trydanol Tai – Contract Archwilio a Chynnal a Chadw.

 

28.     Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).        

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

13 Chwefror 2018.

 

This document is available in English/Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, ymholiadau i Mr M. Petherick Ffôn: 01446 709853 neu Mr M. Willmott Ffôn: 01446 709826

E-bost: MPetherick@valeofglamorgan.gov.uk; MWillmott@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet

Cadeirydd - Y Cynghorydd J. Thomas (Arweinydd a Pherfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd H. Jarvie (Dirprwy Arweinydd a Gwasanaethau Rheoleiddio a Chyfreithiol)

Y Cynghorydd J. Bird (Adfywio a Chynllunio)

Y Cynghorydd G. Cox (Gwasanaethau Cymdogaeth a Chludiant)

Y Cynghorydd G. Kemp (Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Hamdden)

Y Cynghorydd A. Parker (Gwasanaethau Tai ac Adeiladu)

Y Cynghorydd B. Penrose (Dysgu a Diwylliant)