Top

Brig

Burnett, Lis

Lis Burnett  MSc FRSA

 

Cyfeiriad: 

71 Redlands Road

Penarth

CF64 2WE

 

 • 07701 372561

Plaid:

Llafur Cymru

 Labour-rose logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

 • Penodi Panel Ymgynghorol Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol
 • Pwyllgor Adolygu Taliadau Tai Dewisol
 • Grŵp Ymgynghorol Arfordir Treftadaeth Morgannwg
 • Pwyllgor ymchwilio
 • Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant (Cadeirydd)
 • Pwyllgor Cynllunio
 • Pwyllgor Penodiad Uwch Reoli
 • Pwyllgor Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol

 

Cynrychiolydd Cyngor ar Gyrff Allanol

 • Pupil Support and Social Inclusion Board
 • Cyngor Llyfrau Cymru

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

 

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018)

 

Attendance at Meetings

Aelod o’r Pwyllgorau isod

Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd yma Presennol

 

%

Presennol

Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 3 3 100%  
Adolygu Taliadau Tai Dewisol        
Ymchwilio        
Craffu Dysgu a Diwylliant 4 4 100%  
Cynllunio 5 4 80% 1
Penodiad Uwch Reoli 4 3 75% 1
Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol 2 2 100%  
Not a Member of the Committee but Present at Meeting
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod  Presennol 
Cabinet  1
Craffu Yr Amgylchedd as Adfywio   1

Adroddiadau Blynyddol

Cofrestr Diddordebau

Ward: Stanwell

Cymhorthfa

Mae cynghorwyr Penarth yn cynnal cymhorthfa wythnosol yn West House (Swyddfeydd Cyngor Tref Penarth) rhwng 10.00a.m. ac 11a.m. bob bore dydd Sadwrn. Yn aml, daw’r Aelod Cynulliad lleol, Vaughan Gething, a’r AS Stephen Doughty draw hefyd. Yn ogystal, cynhelir cymorthfeydd a digwyddiadau cyson yn ward Sant Augustine. Gellir cysylltu â Lis am unrhyw fater penodol gan ddefnyddio’r manylion cyswllt uchod.

Manylion bywgraffyddol

Etholwyd Lis Burnett i gynrychioli ward Sant Augustine ar Gyngor Bro Morgannwg ym mis Mai 2004 ac ail-etholwyd hi ym mis Mai 2012. Yn dilyn yr etholiad hwn, penodwyd Lis yn Aelod Cabinet dros Adfywio, Arloesi, Cynllunio a Thrafnidiaeth.

 

Bu Lis yn Bennaeth Mentergarwch Cymdeithasol ym Mhrifysgol Morgannwg/Prifysgol De Cymru ac yn Ymgynghorydd i Lywodraeth Cymru a Chynulliad Cymru ar Fentergarwch Cymdeithasol. Ar un adeg, bu’n rhedeg ei busnes ei hun, gweithiodd i un o brif gwmnïau rhynglwadol y DU a bu’n ymgynghorydd i NESTA, prif arbenigwr annibynnol y DU ar arloesi. Bu’n rhan o gynllun i ddarparu cynnwys arloesol i gynlluniau cymorth rhyng-gymunedol yn Uganda. Yn 2012 cafodd ei gwahodd i fod yn Gymrawd i Gymdeithas Frenhinol y Celfyddydau i gydnabod ei chyfraniad at fentergarwch cymdeithasol yng Nghymru.

 

Mae Lis yn teimlo’n gryf fod angen i ni ystyried ffactorau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol er mwyn meithrin y Fro rydyn ni’n dymuno byw ynddi, yn ogystal â chydweithio â phobl leol a’u cymunedau, a gwrando ar eu barn.

  

Rhannu Hoffi