Bod yn gynghorydd

 

Ydych chi wedi meddwl sefyll mewn etholiad ar gyfer Cyngor Bro Morgannwg?

 

Ydych chi'n rhywun sydd eisiau helpu cyflawni pethau yn eich ardal leol? Ydych chi eisoes yn weithgar yn eich cymuned? Fel cynghorydd, gallwch chi wneud gwahaniaeth go iawn.

 

Pam bod yn gynghorydd?

Mae bod yn gynghorydd yn ffurff foddhaus o wasanaeth cyhoeddus sy'n eich rhoi mewn sefyllfa unigryw i wneud penderfyniadau ar faterion lleol a gwella safon byw trigolion Bro Morgannwg. Mae'n rhoi cyfle i chi helpu'ch cymuned leol a bod yn aelod o dîm ymroddedig sy'n darparu gwasanaethau allweddol i'ch ardal.

 

Mae bod yn gynghorydd effeithlon yn golygu gwaith caled. Prif waith cynghorydd ydy cynrychioli eu hetholaeth a'r bobl sy'n byw ynddi. Arweiniad cymunedol sydd wrth wraidd llywodraeth leol gyfoes. Mae cynghorau'n derbyn cyfrifoldebau newydd trwy weithio mewn partneriaeth gyda sefydliadau eraill, yn y sectorau cyhoeddus a phreifat, i wella gwasanaethau a safon byw trigolion. Mae bod yn gynghorydd hefyd yn ffordd ardderchog o ennill profiad gwleidyddol a sgiliau defnyddiol fel siarad cyhoeddus, trafod a datrys problemau.

 

Disgwylir i gynghorwyr, unwaith y flwyddyn o leiaf, fynychu cyfarfodydd cyngor tref/cymuned a chyfarfodydd grwpiau cymunedol lleol. Gall cynghorwyr hefyd gael eu dethol i gynrychioli'r Cyngor mewn cyrff allanol (lleol a chenedlaethol), a all gynnwys ystod eang o ymddiriedolaethau, cymdeithasau a phwyllgorau.

 

Pwy all ddod yn gynghorydd?

Gallwch chi ddod yn gynghorydd os: 

  • ydych chi dros 18 oed ar ddiwrnod y bleidlais a diwrnod yr enwebiad;
  • ydych chi'n ddinesydd Prydeinig, y Gymanwlad, Gweriniaeth Iwerddon neu unrhyw wlad sy'n aelod o'r Undeb Ewropeaidd;
  • ydych chi ar y gofrestr etholwyr ac mae'ch cartref ym Mro Morgannwg (ac wedi bod ers dros 12 mis), neu ydych chi'n gweithio ym Mro Morgannwg (ac wedi gwneud ers dros 12 mis), neu
  • ydych chi'n berchen ar gartref ym Mro Morgannwg (ac wedi gwneud ers dros 12 mis).

Gallech chi gael eich diarddel fel ymgeisydd os:

  • ydych chi'n fethdalwr heb ei ollwng;
  • oes gyda chi euogfarn droseddol gyda dedfryd o garchar am dri mis neu fwy yn y pum mlynedd diwethaf
  • ydych chi'n gweithio i Gyngor Bro Morgannwg, neu fod gennych chi swydd â chyfyngiad gwleidyddol gydag awdurdod lleol arall. 

Faint sydd angen i fi ei wybod?

Y prif gymwysterau ydy diddordeb yn eich cymuned a bod yn fodlon dysgu. Bydd gwybodaeth, profiad a hyder yn dilyn yn fuan. Byddwch chi'n derbyn cyflwyniad trylwyr i'ch gwaith fel cynghorydd, a chymorth ac arweiniad am eich datblygiad personol.

 

Pa dreuliau galla i eu hawlio?

Mae cynghorwyr yn derbyn lwfans sylfaenol, ac mae rhai dyletswyddau wedi eu cymeradwyo'n ddilys ar gyfer treuliau teithio a/neu ymgynnal. Mae rhai aelodau hefyd yn derbyn lwfans cyfrifoldeb arbennig am ddyletswyddau penodol maen nhw'n ymgymryd â nhw, e.e. cadeirio pwyllgor.

 

Pa gefnogaeth arall sydd ar gael i fi?

I'ch galluogi  chi i gyflawni'ch dyletswyddau, byddwch chi'n gallu defnyddio staff ysgrifenyddol a gweinyddol adran Gwasanaethau Aelodau. Gallwch chi hefyd ofyn am wybodaeth a chyngor gan staff proffesiynol y Cyngor.

 

Diddordeb?

Os ydych chi'n ystyried sefyll, cysylltwch â'ch swyddog etholiad lleo (isod) a byddan nhw'n falch o roi mwy o wybodaeth i chi.

 

Ble galla i gael mwy o wybodaeth?

I gael mwy o wybodaeth am rol a chyfrifoldebau Cynghorwyr, dilynwch y ddolen isod i'r Asiantaeth Gwelliant a Datblygiad (IDeA - Saesneg yn unig), neu gysylltwch â'r Cyngor fel isod.

 

Gwybodaeth berthnasol

Cysylltu

Rhif ffôn: 01446 709408 

e-bostiwch: democratic@valeofglamorgan.gov.uk 

neu ysgrifennwch at:

Gwasanaethau Democrataidd

Adran Gyfreithiol, Diogelwch Cyhoeddus a Thai

Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Holton Road

Y Barri

CF63 4RU